پرینت

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از غرفه شرکت راهیاب در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل از غرقه شرکت راهیاب بازدید به عمل آوردند.

photo 2016 05 19 12 04 08